KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

PEŁNA KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ DOTYCZĄCA ZGODY NA ZBIERANIE DANYCH


Poprosiliśmy Cię o podanie nam pewnych danych osobowych. Dzięki temu Dealer Impwar Sp. z o.o., Nissan Automotive Europe, adres 8 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja oraz Nissan Sales CEE Kft., adres Budapeszt, Infopark stny. 3, 1117 Węgry i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce (z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, Polska) - dalej obaj łącznie „NSCEE”; dalej łącznie zwani “my” lub “nas” lub „administratorzy danych”, będą mogli podnosić jakoś świadczonych usług oraz i utrzymać z Tobą bezproblemowy kontakt. Wszystkie wymienione podmioty działają osobno, jako niezależni administratorzy danych. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy dane, które udostępnisz.
JAKIE RODZAJE DANYCH ZBIERAMY?
W związku w powyższymi celami, przetwarzamy takie kategorie danych jak:
· dane identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy itp.);
· płeć, data urodzenia, preferowany język itp.; 
· Informacje związane z Twoim samochodem (tj. model, którym jesteś zainteresowany, samochody, części i usługi zakupione lub używane przez Ciebie, itp.);
· Dane finansowe (tj. dane co do finansowania itp.)
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?
Poniższa tabela określa maksymalny okres przechowania danych osobowych w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania. Po upływie wskazanego czasu, dane nie będą już przetwarzane w tym celu.
Oczywiście jak tylko otrzymamy od Ciebie sprzeciw, dotyczący przetwarzania danych w celu profilowania, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym zakresie. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
Cele
Okres danych
Przygotowywanie oraz zarządzanie kalkulacjami/ofertami dotyczącymi produktów lub usług
1 rok od przedstawienia kalkulacji/oferty
Sprzedaż pojazdów i usług oraz zarządzanie stosunkiem prawnym powstałym przy tej okazji, którego jesteś stroną
Przez okres, a) jaki jest przewidywany przez prawo i/lub umożliwiający rozpatrzenie reklamacji i innych roszczeń, aż do upływu terminu przedawnienia - czyli zasadniczo 3 lata w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami i 10 lat w stosunku do klientów będących konsumentami - liczony od upływu roku od dnia sprzedaży (jeśli w tym czasie zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie sądowe - aż do prawomocnego zakończenia postępowania) lub b) do wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych - czyli maksymalnie do upływu 6 lat i 1 miesiąca od sprzedaży, 
Odpowiadanie na Twoje pytania dotyczące produktów i usług
1 rok od chwili otrzymania pytania
Analiza skuteczności naszych reklam produktów i/lub usług
Nie dłużej niż przez 5 lat po kierowaniu reklamy bądź sprzedaży lub dostarczeniu usługi posprzedażowych
Wysyłanie Ci informacji w związku z dostarczonymi Ci pojazdami i usługami (bezpieczeństwo produktów, gwarancja, powiadomienia o przeglądach)
Przez okres, jaki jest przewidywany przez prawo i postanowienia gwarancji - czyli 10 lat od sprzedaży w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów oraz 3 lub 5 lat od sprzedaży w zależności od długości udzielonej gwarancji - w odniesieniu do gwarancji i powiadomień o przeglądach 
Wysyłanie spersonalizowanych reklam (marketing bezpośredni)
Nie dłużej niż przez 5 lat dla naszych klientów i przez 3 lata dla potencjalnych klientów od ostatniego momentu otrzymania od nich zgody
newslettery
Nie dłużej niż przez 5 lat dla naszych klientów i przez 3 lata dla potencjalnych klientów od momentu zebrania danych
Przeprowadzanie ankiet zadowolenia klienta.
Przez czas badania, nie dłużej niż przez 1 rok
Zarządzanie wnioskami o jazdy próbne
3 lata po jeździe próbnej
KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora m.in.:, centrom telefonicznym, towarzystwom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, firmom windykacyjnym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badającym poziom satysfakcji Klienta, podmiotom niszczącym i archiwizującym dokumenty, a także świadczącym usługi serwisowe oraz pogwarancyjne. Wszystkie te podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie na jego polecenie. 
Twoje dane będą przekazywane Autoryzowanym Partnerom w ramach grupy Nissan Sales Central & Eastern Europe w Polsce, z których listą można zapoznać się na stronie internetowej www.nissan.pl - w celu realizacji usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Nissan Automotive Europe oraz NSCEE możemy udostępniać informacje innym spółkom Nissana, które będą wykorzystywać te dane wyłącznie w celach i na zasadach określonych w tym dokumencie. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, połączenia itp. możemy przekazać dowolne dane osobowe odpowiedniej osobie trzeciej.
Może być konieczne - na mocy prawa, postępowań prawnych, sporów sądowych, wniosków władz publicznych i rządowych lub gdy ujawnienie jest konieczne lub właściwe do celów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym - abyśmy ujawnili Twoje dane osobowe. Jeśli jest to prawnie dozwolone, poinformujemy Cię przed takim udostępnieniem danych. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony naszych praw i wykorzystania dostępnych środków zaradczych, egzekwowania naszych regulaminów, wyjaśniania oszustwa lub ochrony naszych działań lub użytkowników.
TRANSFER DANYCH POZA EOG
Opisane powyżej sposoby udostępniania danych mogą obejmować transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przywiązujemy szczególną uwagę do przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z tym, w przypadku takiego przekazania danych poza EOG, wdrożymy adekwatne środki w celu zapewnienia, że przekazane dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone. 
JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?
Masz prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, lub przeniesienia a także ograniczenia ich przetwarzania - wobec każdego z ww. Administratorów. Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych.
W przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej nam zgody - masz prawo ją w dowolnym momencie wycofać. Oznacza to, że od chwili wycofania zgody nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych w zakresie objętym tą zgodą. Cofnięcia zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji wymienionych uprawnień, w celu wycofania zgody udzielonej Nissan Automotive Europe lub w celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z transferem danych poza EOG i zastosowanych przy tej okazji zabezpieczeń oraz odnośnie udostępnienia Twoich danych prosimy o kontakt na adres: dpo@nissan-europe.com 
Informacje o wycofaniu zgody, prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Sales CEE Kft. i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o. o. Oddział w Polsce Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres: poland@nissan-services.eu.
Informacje o wycofaniu zgody, prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Dealera Impwar Sp. z o.o. Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres iodo@impwar.pl
Jeśli uznasz, że podczas przetwarzania Twoich danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO - masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Przetwarzanie danych w systemie rejestracji rozmów telefonicznych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impwar Sp. z o.o.. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: salon@impwar.legnica.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresu mailowego: iodo@impwar.pl. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu monitorowania jakości obsługi klienta przez Administratora, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych i interesu prawnego Administratora. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
· art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnie udzielona zgoda, przez którą rozumie się kontynuowanie rozmowy telefonicznej, 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
      a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. do czasu przedawnienia roszczeń, który wynosi odpowiednio: 3 lata lub 6 lat, 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 
7.  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 
      a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
      b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
      c)  do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, 
      d)  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
      e)  do przenoszenia danych, 
      f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
9.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA

PRZETWARZANIA WIZERUNKU W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO


Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Impwar Sp. z o.o.. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: impwar@impwar.legnica.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresu iodo@impwar.pl.
2.    Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
      a) rejestracji zdarzeń, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku w lokalizacjach firmy:
Rzeszotary k. Legnicy, ul. Legnicka 1
Wrocław ,Wilanowska 2,
Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 1F, Kobierzyce
b)   zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Impwar SP. z o.o. i klientów firmy.
3.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe w celu realizacji zadań serwisowych systemów rejestrujących,
4.    Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą przez  okres do 60 dni lub w uzasadnionych przypadkach przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. do czasu przedawnienia roszczeń, który wynosi odpowiednio: 3 lata lub 6 lat, 
5.    Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a)    dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
b)   informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, zakresie itp.,
c)    usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych,
d)   anonimizacji wizerunku,
e)    przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas,
f)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
6.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.