KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

PEŁNA KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ DOTYCZĄCA ZGODY NA ZBIERANIE DANYCH


Poprosiliśmy Cię o podanie nam pewnych danych osobowych. Dzięki temu Dealer Impwar Sp. z o.o., Nissan Automotive Europe, adres 8 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja oraz Nissan Sales CEE Kft., adres Budapeszt, Infopark stny. 3, 1117 Węgry i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce (z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, Polska) - dalej obaj łącznie „NSCEE”; dalej łącznie zwani “my” lub “nas” lub „administratorzy danych”, będą mogli podnosić jakoś świadczonych usług oraz i utrzymać z Tobą bezproblemowy kontakt. Wszystkie wymienione podmioty działają osobno, jako niezależni administratorzy danych. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy dane, które udostępnisz.

JAKIE RODZAJE DANYCH ZBIERAMY?
W związku w powyższymi celami, przetwarzamy takie kategorie danych jak:
· dane identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy itp.);
· płeć, data urodzenia, preferowany język itp.; 
· Informacje związane z Twoim samochodem (tj. model, którym jesteś zainteresowany, samochody, części i usługi zakupione lub używane przez Ciebie, itp.);
· Dane finansowe (tj. dane co do finansowania itp.)

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?
Poniższa tabela określa maksymalny okres przechowania danych osobowych w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania. Po upływie wskazanego czasu, dane nie będą już przetwarzane w tym celu.
Oczywiście jak tylko otrzymamy od Ciebie sprzeciw, dotyczący przetwarzania danych w celu profilowania, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym zakresie. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Cele Okres danych
Przygotowywanie oraz zarządzanie kalkulacjami/ofertami dotyczącymi produktów lub usług 1 rok od przedstawienia kalkulacji/oferty
Sprzedaż pojazdów i usług oraz zarządzanie stosunkiem prawnym powstałym przy tej okazji, którego jesteś stroną Przez okres, a) jaki jest przewidywany przez prawo i/lub umożliwiający rozpatrzenie reklamacji i innych roszczeń, aż do upływu terminu przedawnienia - czyli zasadniczo 3 lata w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami i 10 lat w stosunku do klientów będących konsumentami - liczony od upływu roku od dnia sprzedaży (jeśli w tym czasie zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie sądowe - aż do prawomocnego zakończenia postępowania) lub b) do wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych - czyli maksymalnie do upływu 6 lat i 1 miesiąca od sprzedaży, 
Odpowiadanie na Twoje pytania dotyczące produktów i usług 1 rok od chwili otrzymania pytania
Analiza skuteczności naszych reklam produktów i/lub usług Nie dłużej niż przez 5 lat po kierowaniu reklamy bądź sprzedaży lub dostarczeniu usługi posprzedażowych
Wysyłanie Ci informacji w związku z dostarczonymi Ci pojazdami i usługami (bezpieczeństwo produktów, gwarancja, powiadomienia o przeglądach) Przez okres, jaki jest przewidywany przez prawo i postanowienia gwarancji - czyli 10 lat od sprzedaży w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów oraz 3 lub 5 lat od sprzedaży w zależności od długości udzielonej gwarancji - w odniesieniu do gwarancji i powiadomień o przeglądach 
Wysyłanie spersonalizowanych reklam (marketing bezpośredni) Nie dłużej niż przez 5 lat dla naszych klientów i przez 3 lata dla potencjalnych klientów od ostatniego momentu otrzymania od nich zgody
newslettery Nie dłużej niż przez 5 lat dla naszych klientów i przez 3 lata dla potencjalnych klientów od momentu zebrania danych
Przeprowadzanie ankiet zadowolenia klienta. Przez czas badania, nie dłużej niż przez 1 rok
Zarządzanie wnioskami o jazdy próbne 3 lata po jeździe próbnej


KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora m.in.:, centrom telefonicznym, towarzystwom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, firmom windykacyjnym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badającym poziom satysfakcji Klienta, podmiotom niszczącym i archiwizującym dokumenty, a także świadczącym usługi serwisowe oraz pogwarancyjne. Wszystkie te podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie na jego polecenie. 
Twoje dane będą przekazywane Autoryzowanym Partnerom w ramach grupy Nissan Sales Central & Eastern Europe w Polsce, z których listą można zapoznać się na stronie internetowej www.nissan.pl - w celu realizacji usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Nissan Automotive Europe oraz NSCEE możemy udostępniać informacje innym spółkom Nissana, które będą wykorzystywać te dane wyłącznie w celach i na zasadach określonych w tym dokumencie. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, połączenia itp. możemy przekazać dowolne dane osobowe odpowiedniej osobie trzeciej.
Może być konieczne - na mocy prawa, postępowań prawnych, sporów sądowych, wniosków władz publicznych i rządowych lub gdy ujawnienie jest konieczne lub właściwe do celów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym - abyśmy ujawnili Twoje dane osobowe. Jeśli jest to prawnie dozwolone, poinformujemy Cię przed takim udostępnieniem danych. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony naszych praw i wykorzystania dostępnych środków zaradczych, egzekwowania naszych regulaminów, wyjaśniania oszustwa lub ochrony naszych działań lub użytkowników.

TRANSFER DANYCH POZA EOG
Opisane powyżej sposoby udostępniania danych mogą obejmować transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przywiązujemy szczególną uwagę do przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z tym, w przypadku takiego przekazania danych poza EOG, wdrożymy adekwatne środki w celu zapewnienia, że przekazane dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone. 

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?
Masz prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, lub przeniesienia a także ograniczenia ich przetwarzania - wobec każdego z ww. Administratorów. Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych.
W przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej nam zgody - masz prawo ją w dowolnym momencie wycofać. Oznacza to, że od chwili wycofania zgody nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych w zakresie objętym tą zgodą. Cofnięcia zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji wymienionych uprawnień, w celu wycofania zgody udzielonej Nissan Automotive Europe lub w celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z transferem danych poza EOG i zastosowanych przy tej okazji zabezpieczeń oraz odnośnie udostępnienia Twoich danych prosimy o kontakt na adres: dpo@nissan-europe.com 
Informacje o wycofaniu zgody, prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Sales CEE Kft. i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o. o. Oddział w Polsce Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres: poland@nissan-services.eu.
Informacje o wycofaniu zgody, prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Dealera Impwar Sp. z o.o. Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres iodo@impwar.pl
Jeśli uznasz, że podczas przetwarzania Twoich danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO - masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

C